Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KOLEJNE WAŻNE POSIEDZENIE RADY DOIIB

W dniu 22 października 2015 r. w sali konferencyjnej DOIIB we Wrocławiu odbyło się szóste w roku 2015 posiedzenie Rady DOIIB. W posiedzeniu Rady wzięli udział w charakterze gości Przewodniczący pozostałych organów DOIIB. Posiedzenie prowadził Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Rady DOIIB.
Zebrani zapoznali się z informacjami o aktualnym stanie liczebnym członków DOIIB i o przyznanych zapomogach losowych. W dalszej części obrad dyskutowano o sprawach organizacyjnych dotyczących XV Zjazdu Sprawozdawczego, które przedstawił powołany wcześniej Zespół Organizacyjny. Podjęto uchwałę w sprawie zwołania tego zjazdu w dniu 16 kwietnia 2016 r., a także zatwierdzono zaproponowany przez Zespół terminarz prac przygotowawczych do tego zjazdu.
Ożywioną dyskusję wywołała propozycja rozszerzenia ustawowego zadania naszego samorządu, którym jest „organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych”. W ramach tego zadania zaproponowano przyznawanie przez DOIIB swoim członkom jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 700 zł z tytułu urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Po dość długiej dyskusji, w której poinformowano o przyznawaniu takich zapomóg przez 5 innych izb okręgowych, rada podjęła zdecydowana większością uchwałę w sprawie przyznawania takiego świadczenia od dnia podjęcia tej uchwały. Przypomniano również, że w ramach tych ustawowych zadań samopomocowych DOIIB przyznaje członkom DOIIB zapomogi losowe, a także organizuje dla nich pomoc prawną w zakresie wykonywania przez nich zawodu inżyniera.
Kolejną ważną sprawą wywołującą gorącą dyskusję, była propozycja udziału DOIIB w uroczystych obchodach Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016. Powołano zespół do spraw przygotowania propozycji udziału DOIIB w tych obchodach i przedstawienia kosztów realizacji stosownych projektów. Uznano, że z uwagi na międzynarodowy i prestiżowy charakter tych obchodów należy zasięgać opinii specjalistów od organizacji wydarzeń z dziedziny kultury i budownictwa. Zaznaczono, że wszystkie organizowane przez DOIIB wydarzenia mają za zadanie promocję zawodu inżyniera budownictwa i samorządu zawodowego oraz osiągnięć branży budowlanej na Śląsku w przestrzeni kultury i sztuki. Przewodniczącym zespołu został Rainer Bulla – Zastępca Przewodniczącego Rady DOIIB.  
W dalszej części obrad dyskutowano o potrzebie przebudowy pomieszczeń byłego lokalu gastronomicznego w budynku siedziby DOIIB na cele działalności statutowej. Poinformowano o sposobie likwidacji zużytego wyposażenia lokalu.
W kolejnej części obrad powołano 12 już Obwodowy Zespół Członkowski (OZC) w powiecie wrocławskim. Przewodniczącym zespołu został Ryszard Rotter.
W związku z potrzebą niewielkich korekt w uchwalonym budżecie DOIIB na rok 2015 rada podjęła stosowną uchwałę, zmieniającą niektóre planowane wydatki budżetowe.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady DOIIB poinformował zebranych o skardze Ministra Infrastruktury na uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB, w tym na nowy Statut naszego samorządu, która według Krajowej Rady PIIB zawiera wiele uchybień formalnych i pozbawiona jest merytorycznych racji, stąd WSA w Warszawie powinien tę skargę odrzucić. Postępowanie w tej sprawie może potrwać nawet 2 lata. Minister nie wniósł o wstrzymanie wykonywania zaskarżonych uchwał, stąd nowy Statut naszego samorządu jest obowiązujący. Przewodniczący Rady DOIIB zaproponował podczas obrad Krajowej Rady PIIB, aby zaraz po powołaniu nowego Ministra Infrastruktury po wyborach parlamentarnych zorganizować spotkanie z nowym ministrem i zachęcić go do wycofania skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Byłby to dobry znak na owocną współpracę z nowym ministrem w ważnych dla budownictwa sprawach.
Omówiono także stan przygotowań do II Konferencji Programowej Delegatów na Zjazd DOIIB, która odbędzie się 12 grudnia 2015 r. w Hotelu Wrocław. Postanowiono, że na tą konferencję zaproszeni będą również członkowie wszystkich OZC, powołanych w dolnośląskiej izbie w tej kadencji. 
Rzecznik Prasowy DOIIB – Piotr Zwoździak poinformował zebranych o spotkaniu dyskusyjnym inżynierów budownictwa i architektów, dotyczącym problemów nowoczesnego budownictwa, które odbyło się w dniu 20 października 2015 r. we Wrocławiu. Aktywny udział w tym spotkaniu dyskusyjnym wziął również udział Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała, który zaproponował stałą formułę takich spotkań w najbliższym czasie po wyborach parlamentarnych. Inżynierowie budownictwa i architekci powinni najpierw wspólnie dopracować zgłaszane postulaty do polskich parlamentarzystów, a dopiero później prezentować je w szerokiej przestrzeni publicznej.
Następne posiedzenie Rady DOIIB zaplanowane jest w dniu 17 grudnia 2015 r.