Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GDZIE CZŁONEK DOIIB MOŻE ZNALEŹĆ POTRZEBNĄ POMOC PRAWNĄ

W wielu dyskusjach na spotkaniach szkoleniowych i zjazdach oraz w listach do biura DOIIB pojawia się postulat, aby izba udzielała interpretacji prawnych różnych indywidualnych przypadków, z jakimi spotykają się jej poszczególni członkowie. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że żaden członek DOIIB nie jest pozostawiony samemu sobie, gdyż ma bardzo wiele możliwości uzyskania potrzebnej pomocy w wielu sprawach, związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są one na wyciągnięcie ręki, a w zasadzie „na kliknięcie” w klawiaturę komputera. Poniżej przedstawiono te szerokie możliwości uzyskania pomocy prawnej, licząc na ich powszechne wykorzystywanie przez członków DOIIB.  

W wielu przypadkach wątpliwości członków izby dotyczą zakresu posiadanych uprawnień budowlanych. Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych są decyzjami administracyjnymi i podlegają reżimowi Kodeksu postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 113 § 2 k.p.a. organ, który wydał decyzję wyjaśnia w drodze postanowienia, na żądanie strony, wątpliwości co do treści tej decyzji. W Izbie organem właściwym do wyjaśniania wątpliwości, o których mowa wyżej jest Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, która rozpatruje sprawy wniesione na piśmie i indywidualnie w każdym przypadku. Na stronie internetowej PIIB w zakładce „Krajowa Komisja Kwalifikacyjna” (http://www.piib.org.pl/przyksadowe-wyjapnienia-dotyczpce-zakresu-uprawniedowlanych-kkk-154) zamieszczone są przykładowe interpretacje uprawnień budowlanych. Radzimy zapoznać się z tymi wyjaśnieniami, gdyż są one przedstawione przez organ II instancji i są stanowiskiem wspólnym w całej PIIB. Będziemy czynili starania, aby zakres tych wyjaśnień być ciągle aktualizowany i rozszerzany. 

Różnorodne wątpliwości budzą też szczegółowe przepisy ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych. Trzeba przypomnieć, że w sprawach indywidualnych rozstrzygnięcia należą do właściwych organów administracji publicznej i stanowisko Izby nie jest wiążące dla tych organów. Z tego też względu nie ma ono istotnego znaczenia dla członka Izby, a ważniejsze są przykłady stanowisk właściwych organów.  Bardzo obszerne wyjaśnienia różnych przepisów Prawa budowlanego (nie wiążące właściwych organów) znaleźć można na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: http://www.gunb.gov.pl/dziala/interpret_p.html. Zawarte są tam ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe organy.  Każdy członek DOIIB powinien zapoznać się z tymi szczegółowymi wytycznymi, aby lepiej radzić sobie w trudnym procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.  

Członek DOIIB może skorzystać także z porad prawnych, udzielanych w biurze Izby lub telefonicznie w dniach i godzinach, które są zamieszczone na stronie internetowej izby: http://www.dos.piib.org.pl/dyzury. Bardzo cenną pomoc prawną w różnych dziedzinach można uzyskać w internetowym Serwisie Budowlanym ABC Wolters Kluwers. W tym serwisie, udostępnionym bezpłatnie członkom DOIIB na stronie Izby http://www.dos.piib.org.pl/, można znaleźć m.in. pełne teksty ustaw, rozporządzeń, orzeczenia sądów administracyjnych oraz odpowiedzi na zadawane pytania. Można też samemu zadać pytanie indywidualne, na które będzie udzielona odpowiedź nie później niż w ciągu 7 dni. Jest to bardzo cenna pomoc prawna, z której warto korzystać.

 

Z różnymi aktami prawnymi, związanymi z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, można się zapoznać na stronie internetowej PIIB: http://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97 . W katalogu prezentowanym na tej stronie można znaleźć przepisy z dziedziny budownictwa, samorządu zawodowego, BHP, ochrony środowiska i zabytków, zagospodarowania przestrzennego, normalizacji, cen, dróg, prawa wodnego, energetyki, zamówień publicznych i innych ważnych dziedzin. Niektóre przepisy szczegółowe są przedmiotem licznych szkoleń internetowych, do których dostęp ma każdy członek izby po zalogowaniu się na stronie internetowej PIIB.    

Na licznych spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych w dolnośląskich powiatach oraz podczas corocznych obrad Forum Inżynierskiego występują przedstawiciele powiatowych organów administracji budowlanej, którzy udzielają wyjaśnień w sprawach szczegółowych, zgłaszanych przez uczestników spotkań i szkoleń. Zachęcamy do aktywnego udziału w takich spotkaniach, które będą kontynuowane w rozpoczętej IV kadencji naszego samorządu. Współpraca DOIIB w tymi organami będzie nadal kontynuowana i rozwijana dla dobra członków izby. 

Inżynier budownictwa to człowiek, który wykonuje zawód zaufania publicznego.  Podejmuje on w związku z tym samodzielnie ważne decyzje, za które ponosi osobistą odpowiedzialność. Żadna interpretacja prawna, przygotowana przez kogokolwiek, w tym samorząd zawodowy, nie zwalnia go od tej odpowiedzialności i nie jest wiążąca dla właściwych organów, wymienionych w ustawie Prawo budowlane. Tylko te organy są właściwe do rozstrzygania w tych sprawach. Aby  decyzje i działania członków DOIIB były jak najlepsze, dolnośląska izba podejmuje wiele działań w zakresie pomocy prawnej swoim członkom. Statystyki prowadzone przez Krajowe Biuro PIIB wskazują niestety na bardzo niskie wskaźniki, dotyczące korzystania przez członków DOIIB ze szkoleń internetowych, korzystania z elektronicznego dostępu do norm oraz korzystania z Serwisu Budowlanego ABC. W wielu okręgowych izbach aktywność szkoleniowa członków jest znacznie większa niż na Dolnym Śląsku. 

Liczymy na to, że powyższe informacje pozwolą na samodzielne dotarcie przez naszych członków do podstawowych przepisów i związanych z nimi interpretacji prawnych. Trud włożony w zdobywanie wiedzy zawsze przynosi satysfakcję inżynierowi i pozwala osiągnąć poczucie pewności w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie.