Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

GDZIE CZŁONEK DOIIB MOŻE ZNALEŹĆ POTRZEBNĄ POMOC PRAWNĄ

W wielu dyskusjach na spotkaniach szkoleniowych i zjazdach oraz w listach do biura DOIIB pojawia się postulat, aby izba udzielała interpretacji prawnych różnych indywidualnych przypadków, z jakimi spotykają się jej poszczególni członkowie. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że żaden członek DOIIB nie jest pozostawiony samemu sobie, gdyż ma bardzo wiele możliwości uzyskania potrzebnej pomocy w wielu sprawach, związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są one na wyciągnięcie ręki, a w zasadzie „na kliknięcie” w klawiaturę komputera. Poniżej przedstawiono te szerokie możliwości uzyskania pomocy prawnej, licząc na ich powszechne wykorzystywanie przez członków DOIIB.  

W wielu przypadkach wątpliwości członków izby dotyczą zakresu posiadanych uprawnień budowlanych. Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych są decyzjami administracyjnymi i podlegają reżimowi Kodeksu postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 113 § 2 k.p.a. organ, który wydał decyzję wyjaśnia w drodze postanowienia, na żądanie strony, wątpliwości co do treści tej decyzji. W Izbie organem właściwym do wyjaśniania wątpliwości, o których mowa wyżej jest Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, która rozpatruje sprawy wniesione na piśmie i indywidualnie w każdym przypadku. Na stronie internetowej PIIB w zakładce „Krajowa Komisja Kwalifikacyjna” (http://www.piib.org.pl/przyksadowe-wyjapnienia-dotyczpce-zakresu-uprawniedowlanych-kkk-154) zamieszczone są przykładowe interpretacje uprawnień budowlanych. Radzimy zapoznać się z tymi wyjaśnieniami, gdyż są one przedstawione przez organ II instancji i są stanowiskiem wspólnym w całej PIIB. Będziemy czynili starania, aby zakres tych wyjaśnień być ciągle aktualizowany i rozszerzany. 

Różnorodne wątpliwości budzą też szczegółowe przepisy ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych. Trzeba przypomnieć, że w sprawach indywidualnych rozstrzygnięcia należą do właściwych organów administracji publicznej i stanowisko Izby nie jest wiążące dla tych organów. Z tego też względu nie ma ono istotnego znaczenia dla członka Izby, a ważniejsze są przykłady stanowisk właściwych organów.  Bardzo obszerne wyjaśnienia różnych przepisów Prawa budowlanego (nie wiążące właściwych organów) znaleźć można na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: http://www.gunb.gov.pl/dziala/interpret_p.html. Zawarte są tam ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe organy.  Każdy członek DOIIB powinien zapoznać się z tymi szczegółowymi wytycznymi, aby lepiej radzić sobie w trudnym procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.  

Członek DOIIB może skorzystać także z porad prawnych, udzielanych w biurze Izby lub telefonicznie w dniach i godzinach, które są zamieszczone na stronie internetowej izby: http://www.dos.piib.org.pl/dyzury. Bardzo cenną pomoc prawną w różnych dziedzinach można uzyskać w internetowym Serwisie Budowlanym ABC Wolters Kluwers. W tym serwisie, udostępnionym bezpłatnie członkom DOIIB na stronie Izby http://www.dos.piib.org.pl/, można znaleźć m.in. pełne teksty ustaw, rozporządzeń, orzeczenia sądów administracyjnych oraz odpowiedzi na zadawane pytania. Można też samemu zadać pytanie indywidualne, na które będzie udzielona odpowiedź nie później niż w ciągu 7 dni. Jest to bardzo cenna pomoc prawna, z której warto korzystać.

 

Z różnymi aktami prawnymi, związanymi z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, można się zapoznać na stronie internetowej PIIB: http://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97 . W katalogu prezentowanym na tej stronie można znaleźć przepisy z dziedziny budownictwa, samorządu zawodowego, BHP, ochrony środowiska i zabytków, zagospodarowania przestrzennego, normalizacji, cen, dróg, prawa wodnego, energetyki, zamówień publicznych i innych ważnych dziedzin. Niektóre przepisy szczegółowe są przedmiotem licznych szkoleń internetowych, do których dostęp ma każdy członek izby po zalogowaniu się na stronie internetowej PIIB.    

Na licznych spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych w dolnośląskich powiatach oraz podczas corocznych obrad Forum Inżynierskiego występują przedstawiciele powiatowych organów administracji budowlanej, którzy udzielają wyjaśnień w sprawach szczegółowych, zgłaszanych przez uczestników spotkań i szkoleń. Zachęcamy do aktywnego udziału w takich spotkaniach, które będą kontynuowane w rozpoczętej IV kadencji naszego samorządu. Współpraca DOIIB w tymi organami będzie nadal kontynuowana i rozwijana dla dobra członków izby. 

Inżynier budownictwa to człowiek, który wykonuje zawód zaufania publicznego.  Podejmuje on w związku z tym samodzielnie ważne decyzje, za które ponosi osobistą odpowiedzialność. Żadna interpretacja prawna, przygotowana przez kogokolwiek, w tym samorząd zawodowy, nie zwalnia go od tej odpowiedzialności i nie jest wiążąca dla właściwych organów, wymienionych w ustawie Prawo budowlane. Tylko te organy są właściwe do rozstrzygania w tych sprawach. Aby  decyzje i działania członków DOIIB były jak najlepsze, dolnośląska izba podejmuje wiele działań w zakresie pomocy prawnej swoim członkom. Statystyki prowadzone przez Krajowe Biuro PIIB wskazują niestety na bardzo niskie wskaźniki, dotyczące korzystania przez członków DOIIB ze szkoleń internetowych, korzystania z elektronicznego dostępu do norm oraz korzystania z Serwisu Budowlanego ABC. W wielu okręgowych izbach aktywność szkoleniowa członków jest znacznie większa niż na Dolnym Śląsku. 

Liczymy na to, że powyższe informacje pozwolą na samodzielne dotarcie przez naszych członków do podstawowych przepisów i związanych z nimi interpretacji prawnych. Trud włożony w zdobywanie wiedzy zawsze przynosi satysfakcję inżynierowi i pozwala osiągnąć poczucie pewności w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie.