Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

FORUM INŻYNIERSKIE DOIIB Z UDZIAŁEM MINISTRÓW

Tegoroczne, tradycyjne Forum Inżynierskie DOIIB odbyło się w dniu 22 września 2016 r. w Pałacu Krotoszyce. W obradach Forum aktywny udział wzięli znakomici goście: Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Barbara Skultecka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jan Spychała – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i Jarosław Barańczak – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obrady forum zaszczycili swoją obecnością przewodniczący okręgowych rad inżynierów budownictwa: Franciszek Buszka z izby śląskiej, Zbigniew Detyna z izby podkarpackiej, Mieczysław Grodzki z izby mazowieckie wraz z wiceprzewodniczącym tej rady Romanem Lulisem, wiceprzewodniczący izby małopolskiej – Jan Skawiński i członek rady tej izby – Kazimierz Ślusarczyk. Jak zwykle bardzo aktywny udział w obradach brał Jacek Miller – członek Krajowej Rady Izby Architektow RP oraz Tadeusz Nawracaj – Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT. 

W obradach, jak co roku, wzięli udział Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektorzy i Kierownicy Wydziałów Architektoniczno – Budowlanych ze wszystkich dolnośląskich powiatów, a także ok. 70 Delegatów na Zjazdy DOIIB, reprezentujących każdy dolnośląski powiat. Łącznie w obradach wzięło udział ok. 135 uczestników.

Obrady w tak znakomitym gronie były szczególnie ożywione i na wysokim poziomie merytorycznym. Minister Tomasz Żuchowski prezentował niektóre tezy opracowanego w Ministerstwie projektu Kodeksu budowlanego. Zapowiedział bardzo wnikliwe i szerokie konsultacje tego projektu i wyraził nadzieję, że samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa włączą się odpowiedzialnie i bardzo merytorycznie do dyskusji w sprawie proponowanych zapisów kodeksu. Wyraził również nadzieję, że oba samorządy będą coraz lepiej dbały o jakość wykonywania zawodu zaufania publicznego przez swoich członków. W tym kontekście poruszany był problem zwiększenia roli i odpowiedzialności inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym.

Minister Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił najczęstsze błędy w projektach budowlanych, które GUNB stwierdził podczas rutynowych kontroli podległych mu organów. Przedstawił też niektóre aspekty stosowania znowelizowanej usta o wyrobach budowlanych. 

Mec. Jolanta Szewczyk zaprezentowała wykład o roli współpracy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z organami A-B oraz Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Jan Spychała zaprezentował wykład o istotnych i nieistotnych odstąpieniach od projektu budowlanego, a Pan Gabriel Marek w swoim wykładzie poddawał w wątpliwość możliwość prawidłowego wykonania projektu budowlanego.

Wykłady i wystąpienia znakomitych specjalistów wywołały ożywioną dyskusję uczestników obrad.  Na pytania odpowiadali najczęściej obaj ministrowie: Tomasz Żuchowski i Jacek Szer, a dyskusje i pytania do nich miały miejsce również w przerwach obrad i podczas wieczornego spotkania integracyjnego. Można było zauważyć zadowolenie uczestników obrad z możliwości uzyskania cennych informacji od najważniejszych przedstawicieli resortu infrastruktury i budownictwa.

Powszechnym postulatem uczestników obrad była potrzeba kontynuowania takich wydarzeń w następnych latach. Dziękowano też Radzie DOIIB za zorganizowanie po raz 13-sty obrad Forum Inżynierskiego.

Wszystkie wykłady przedstawione podczas Forum Inżynierskiego DOIIB oraz relacja z obrad będą niebawem dostępne w Telewizji Internetowej DOIIB http://serwer1500784.home.pl/autoinstalator/wordpress1/  oraz na stronie izby http://www.dos.piib.org.pl/