Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DYSKUSJE O KSZTAŁCIE NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH ZASADY UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ BUD. ORAZ WYKONYWANIA ZAWODU ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: 

https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2956-dyskusja-nad-propozycj-piib-do-projektu-ustawy-o-zawodzie-architekta-oraz-inyniera-budownictwa-i-samorzdach-zawodowych ukazały się projekty 2 aktów prawnych, które zostały przygotowane w PIIB i obecnie są konsultowane w izbach okręgowych. Jest to projekt ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych, a także projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przesłanych już Ministrowi tych 2 dokumentach zawarte są m.in. propozycje nowych zasad  odbywania praktyk zawodowych i uzyskiwania uprawnień budowlanych. Nie znamy jeszcze stanowiska MIiB w tej sprawie. Zachęcamy do lektury tych dokumentów, które dołączone są do niniejszego komunikatu, i dzielenia się z nami swoimi opiniami, które mogą być przydatne w dalszym procesie legislacyjnym.

Przypominamy również, że pełne wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o zapisach projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego na Konferencji w dniu 8.11.2016 r. we Wrocławiu są zamieszczone na stronie internetowej naszej telewizji TV DOIIB http://www.tvdoiib.pl/ , gdzie są zamieszczone inne ciekawe materiały filmowe.