Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Regulamin uczestnictwa w Gali Inżynierskiej 2023

 1. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22,
  50-114 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 932882889, NIP: 8971679441, zwana dalej Organizatorem jest Organizatorem Gali Inżynierskiej 2023 (dalej ,,Gala”), która odbędzie się 14 października 2023 r. we Wrocławiu.
 2. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Uczestniczyć w Gali mogą jedynie osoby, które wypełniły formularz zapisu, zgłoszone przez nie osoby towarzyszące oraz zaproszeni goście.
 3. Uczestnicy zobowiązani są przed wstępem na Galę okazać zaproszenie otrzymane od Organizatora.
 4. Uczestnicy Gali zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Osoby, które będą uczestniczyły w Gali z osobami towarzyszącymi, są zobowiązane do zapoznania ich z treścią niniejszego Regulaminu oraz treścią Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników wskazano w Klauzuli Informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator informuje, że na Gali będą wykonywane fotografie, a jej przebieg zostanie sfilmowany przez TV DOIIB. Relacja z wydarzenia w postaci zdjęć oraz nagrania zostanie zamieszczona na stronach DOIIB pod adresem www.tvdoiib.pl, www.dos.piib.org.pl oraz You Tube, Facebook DOIIB, Facebook PIIB, ewentualnie w czasopismach „Budownictwo Dolnośląskie” oraz „Inżynier budownictwa”. W związku z powyższym może dojść do przetwarzania przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą we Wrocławiu oraz podmioty upoważnione przez DOIIB wizerunku laureatów konkursów, a także osób które będą przemawiać oraz występować podczas wydarzenia. Udział w Gali jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystanie wizerunku w zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Wizerunek Uczestników niewystępujących podczas Gali może zostać utrwalony na materiałach wideo oraz fotografiach, przetwarzanie wizerunku w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie wymaga zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w postaci wizerunku zostały wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dla uczestników

 1. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą pod adresem: ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 932882889, NIP: 8971679441 jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) osób uczestniczących w Gali Inżynierskiej 2023, zwanych dalej łącznie Uczestnikami.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Gali Inżynierskiej 2023. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia swojego uczestnictwa w Gali.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. W związku z realizacją Gali, Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko – podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnictwa,
  • Adres e-mail – przetwarzany jest w celu przekazania informacji dot. przebiegu i realizacji Gali,
  • Wizerunek – przetwarzany jest na podstawie odrębnej zgody Uczestnika, w formie zdjęć oraz nagrań publikowanych na stronach Administratora: www.tvdoiib.pl,  www.dos.piib.org.pl, Facebook DOIIB oraz YouTube, Facebook PIIB, w czasopismach „Budownictwo Dolnośląskie” oraz „Inżynier budownictwa” oraz może być udostępniony do wykorzystania innym podmiotom upoważnionym przez Administratora.
 5. Administrator będzie przetwarzał wizerunek Uczestników niewystępujących podczas Gali, na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, nie wymaga uzyskania zgody.
 6. Źródłem przetwarzanych danych osobowych są Uczestnicy.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Gali,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 8. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.
 9. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą. Jednakże dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji, które posiadają umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym na ich żądanie.
 10. Administrator powierza dane osobowe Uczestników firmom, które świadczą na jego rzecz usługi w zakresie związanym z realizacją Gali.
 11. Dane osobowe uczestników Gali nie podlegają profilowaniu.
 12. Zgodnie z przepisami RODO, Uczestnicy mają prawo do:
  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  • niepodlegania profilowaniu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 13. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@dos.piib.org.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław.
 14. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.