Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wybory delegatów 2018-2022Harmonogram zebrań wyborczych 2017-2018


Delegaci na zjazd DOIIB w kadencji 2018-2022


Regulamin obwodowych zebrań wyborczych DOIIB w kadencji 2018-2022

§ 1

Podstawę prawną zwołania obwodowego zebrania wyborczego, zwanego dalej Zebraniem, stanowią: 

  1. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz  inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725), 
  2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
  3. uchwała nr 8/R/17 z dnia 24.05.2017 r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie ramowego regulaminu obwodowych zebrań wyborczych,
  4. Zasady organizacji obwodowych zebrań wyborczych DOIIB stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Celem Zebrania jest wybór delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022. 

§ 3

1. Uprawnionym do udziału w Zebraniu jest członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaproszony na Zebranie.
2. Na obwodowe Zebrania wyborcze zostaną zaproszeni wszyscy niezawieszeni członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa zamieszkali w danym obwodzie. 
3. W Zebraniu może wziąć udział niezaproszony członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pod warunkiem wykazania członkostwa w DOIIB na dzień Zebrania. 
4. Listę uprawnionych do udziału w Zebraniu sporządza Biuro Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
5. Uczestnik Zebrania ma czynne i bierne prawo wyborcze. Uczestnik Zebrania otrzymuje mandat (według załącznika nr 4 do Regulaminu). 
6. Każdy członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, niezawieszony do dnia Zebrania, ma bierne prawo wyborcze. 
7. Czynne i bierne prawo wyborcze członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada tylko na Zebraniu, na które został zaproszony. 

§ 4

1. Zebranie otwiera upoważniony przedstawiciel Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ogłasza liczbę delegatów wybieranych na Zebraniu, a następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Zebrania. 
2. Wybór przewodniczącego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

§ 5

1. Zebranie jest prawomocne, niezależnie od liczby uczestników Zebrania. 
2. Zebranie obraduje według załączonego porządku obrad. Porządek obrad jest przedstawiony w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

§ 6

1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
2. Przewodniczący Zebrania, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium Zebrania. 
3. Przewodniczący Zebrania lub w jego zastępstwie zastępca przewodniczącego Zebrania: 
a. ogłasza prawomocność Zebrania, 
b. ogłasza liczbę uczestników Zebrania, 
c. kieruje przebiegiem Zebrania i dyskusją, 
d. przeprowadza wybory delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
e. zarządza głosowania, 
f. ogłasza wyniki wyborów, 
g. czuwa nad sprawnym przebiegiem Zebrania. 

§ 7

1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
2. Komisja Skrutacyjna liczy od 3 do 10 osób, a Komisja Wyborcza od 3 do 5 osób. 
3. Osoba kandydująca na delegata nie może być członkiem komisji Skrutacyjnej. 

§ 8

1. Komisja Wyborcza 
a) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
b) przygotowuje listę wyborczą, 
c) przygotowuje karty wyborcze. 
2. Komisja Skrutacyjna:
a) informuje o zasadach głosowania, 
b) rozdaje karty wyborcze, 
c) zbiera karty wyborcze do zabezpieczonych urn, 
d) odnotowuje oddanie głosu na mandacie, 
e) liczy głosy w głosowaniach, 
f) nadzoruje głosowania w przypadku elektronicznej realizacji głosowania, 
g) podaje wynik głosowań w protokole, w którym określa: 
– liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
– liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
– liczbę głosów ważnych, nieważnych oraz wstrzymujących się, 
– liczbę głosów oddanych na każdego kandydata. 

§ 9

1. Komisje, o których mowa w § 7 i § 8, wybierają ze swego składu przewodniczącego i  sekretarza. 
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji. 
3. Sekretarz Komisji sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich jej członków, przekazuje przewodniczącemu Zebrania. 

§ 10

1. Kandydat na delegata powinien być zgłoszony przez uczestnika Zebrania na karcie zgłoszenia (według załącznika nr 2 do Regulaminu). 
2. Kandydat na delegata wyraża pisemną zgodę na kandydowanie (według załącznika nr 2 do Regulaminu). 
3. Liczba kandydatów na delegatów nie jest ograniczona. 
4. Uczestnik Zebrania ma prawo zadawać pytania kandydatom na delegatów. W wypadku nieobecności kandydata na Zebraniu, odpowiedzi na zadane pytanie udziela osoba zgłaszająca kandydata. 
5. Kandydaci na delegatów są umieszczani na liście wyborczej w porządku alfabetycznym. 
6. Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
7. Głosować wolno tylko osobiście. 
8. Do głosowania służy karta wyborcza (według załącznika nr 3.1 lub 3.2 do Regulaminu). 
9. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie z karty wyborczej nazwiska tych kandydatów, na których wyborca nie głosuje. 
10. Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono nieskreśloną liczbę nazwisk kandydatów równą lub mniejszą od liczby wybieranych delegatów. 
11. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie pozostawiono nieskreśloną liczbę nazwisk kandydatów większą od liczby wybieranych delegatów. 
12. Skreślenie wszystkich kandydatów na karcie oznacza wstrzymanie się od głosu. 
13. Wybrane na delegatów są osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskały największą liczbę głosów. W wypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór ich powoduje przekroczenie liczby wybieranych delegatów, wybory są powtarzane dla tych kandydatów. 
14. Głosowanie tajne i jawne oraz wybory delegatów mogą się odbywać metodą elektroniczną. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 10 pkt 8-12. 
15. Decyzję o zastosowaniu elektronicznej metody głosowania i wyboru delegatów podejmuje Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2018, a decyzję tę przekazuje zebranym upoważniony przedstawiciel Rady DOIIB na początku zebrania. 

§ 11

1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom Zebrania w kolejności zgłoszeń. 
2. Poza kolejnością zgłoszeń można wystąpić z wnioskiem formalnym, który może dotyczyć w szczególności: 
– zakończenia dyskusji, 
– ograniczenia czasu wystąpień, 
– ponownego przeliczenia głosów. 
3. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie jawne w pierwszej kolejności; o ich przyjęciu decyduje zwykła większość głosów. 
4. Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, jeżeli treść lub sposób jego wystąpienia zakłóca Zebranie. 

§ 12

1. Protokół Zebrania sporządza sekretarz Zebrania. 
2. Protokół Zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szczególności zawierać:
– listę obecności uczestników zebrania
– protokoły Komisji
– listę wybranych delegatów
3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Zebrania.

Dołączone materiały

Zał. 1 Ramowy porządek obrad   109.25 kB
Zał. 2 Karta zgłoszenia kandydata   162.42 kB
Zał. 3.1 Karta wyborcza   62.22 kB
Zał. 3.2 Karta wyborcza   68.4 kB
Zał. 4 Mandat   137.16 kB